NL (EN below - FR en dessous)

TEKEN DE PETITIE &
DIEN BEZWAARSCHRIFT IN TEGEN DE NIEUWE ETHAANKRAKER!

Dankzij stevig burgerprotest en gerechtelijke procedures zijn we er in geslaagd om de eerste vergunningsaanvraag van INEOS voor ontbossing en voorbereidende werken op de Project One-site definitief te blokkeren. In januari 2021 schrapte INEOS zelf de geplande PDH-unit, waardoor enkel nog plannen voor een nieuwe ethaankraker op tafel liggen: INEOS ‘Project One’ is dus herleid tot ‘Project 0,5’. De goedkeuring voor de initiële vergunningsaanvraag van INEOS werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen definitief geschrapt omdat onvoldoende rekening werd gehouden met de milieueffecten van de bouw en werking van de installaties zelf. Het bedrijf diende dus recent een nieuwe vergunningsaanvraag in op basis van de gewijzigde plannen voor INEOS Project One in de Antwerpse Haven. 

Voor ons allen dus een nieuwe kans om onze bezwaren kenbaar te maken, want de bouw van de ethaankraker zal nog steeds zorgen voor invoer van extra fossiel schaliegas, tonnen extra CO2-uitstoot, een sterke stijging van de – nog schadelijkere – globale methaanuitstoot en, naast bijkomende vervuiling door emissies en lozingen van vele toxische en schadelijke stoffen, een toename van de stikstofproblematiek en de wereldwijde plasticvervuiling. De verwoestende effecten van Project 0,5 op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Vlaanderen en overal ter wereld blijven dus even hoog. INEOS blijft de globale impact van Project One op het milieu en het klimaat minimaliseren. Wat meer is: door de huidige ontwikkeling van meer duurzame processen voor ethyleenproductie zal de fossiele ethaankraker van INEOS al vlug voorbijgestreefd zijn. 

TEKEN EN DEEL ONZE NIEUWE PETITIE…  

De makkelijkste manier om ons te helpen INEOS Project One te stoppen is door onze nieuwe petitie te ondertekenen en deze te delen met uw familie, vrienden en netwerk. Door de petitie te ondertekenen geeft u een duidelijk signaal dat u niet akkoord gaat met een milieuvergunning voor de nieuwe ethaankraker van INEOS Project One. Volg ons op Facebook en help ons het nieuws te verspreiden en het algemeen draagvlak en protest te doen groeien door updates te delen via sociale media.

DIEN JOUW BEZWAARSCHRIFT IN VOOR 25 SEPTEMBER!

Het team van INEOS WILL FAL helpt je alvast op weg met dit MODELBEZWAARSCHRIFT waarin de argumentatie dieper is uitgewerkt en grondig werd onderbouwd aan de hand van bronvermeldingen. Je kan het gebruiken als basis voor het indienen van je eigen bezwaren naar aanleiding van de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor Ineos Project One. Je kan dit natuurlijk aanvullen met je persoonlijke argumenten. Hoe meer verschillende bezwaren, hoe beter! 

KLIK HIER VOOR HET MODELBEZWAARSCHRIFT, maak een kopie, en voeg je gegevens toe. 

Dien je bezwaar in via het Omgevingsloket. Klik onderaan de pagina op “NIEUW BEZWAARSCHRIFT TOEVOEGEN” , meld je aan met je (Belgische) e-ID en volg de verdere instructies. 

Of verstuur het bezwaarschrift als bijlage via e-mail naar: vergunningenloket@portofantwerp.com en mer@vlaanderen.be.

– Zet ineoswillfall@gmail.com in BCC (optioneel – laat ons toe het aantal bezwaarschriften te evalueren). Vermeld als onderwerp van de mail: Bezwaarschrift INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744.
Vraag in je e-mail of men de geldige ontvangst van je bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn wil bevestigen door per kerende te antwoorden op je e-mail . 
– Vergeet niet om bovenaan het bezwaarschrift zelf je volledige naam en adres te vermelden.

De deadline voor het indienen van een bezwaarschrift is 25 september 2021 vóór middernacht. 

WAT VRAGEN WIJ?

Wij vragen nadrukkelijk aan alle beslissingsinstanties om zich, in dit geval specifiek voor Ineos Project One maar in de toekomst voor alle dossiers, te baseren op correcte informatie bij de evaluatie van projecten. We vragen om elke vergunningsaanvraag te weigeren voor investeringen (i) op basis van schaliegas of andere fossiele grondstoffen, waarvan de productie de grootste bedreiging is voor onze planeet en al haar bewoners (dé kernboodschap van het nieuwe, zeer alarmerende rapport van het VN-klimaatpanel IPCC), (ii) die verantwoordelijk zijn voor de exponentiële groei van plasticproductie en vervuiling en (iii) die – op zich of cumulatief met andere projecten – een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid, habitats en biodiversiteit. Wij verwachten politieke wil om kordaat op te treden en zeker bij dit soort dossiers geen Vlaams belastinggeld te besteden voor fiscale gunsten en het verlenen van financiële steun en waarborgen. Politici en beleidsmakers dienen zich te onttrekken aan de invloedssfeer van lobbyisten en vervuilende multinationals zoals INEOS, die door het vooropstellen van eigen aandeelhoudersbelangen een nefaste en vertragende invloed hebben op de transitie naar een duurzaam Vlaams milieu- en klimaatbeleid. Wij vragen de Vlaamse overheid ook om te investeren in flexibele, klimaatpositieve, circulaire projecten met korte ketens, die ook écht duurzame en kwaliteitsvolle jobs creëren. Ineos Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven of daarbuiten. Iedereen heeft recht op een veilig klimaat en een gezonde leefomgeving.

LIJST BEZWAREN

1) De milieu-, klimaat- en gezondheidsimpact van Project One moet samen met de significante effecten van grote projecten zoals Oosterweel, Extra Containercapaciteit Antwerpen en de nieuwe pijpleidingenstraat Antwerpen-Ruhr, en de negatieve effecten van andere vervuilende industrie en bedrijven in de haven en van drukke verkeersaders in de omgeving van de site geëvalueerd worden. Uit recente cijfers blijkt dat Antwerpen nu al wereldwijd de tweede dodelijkste stad is door luchtverontreiniging. Daarnaast veroordelen Europese, nationale en regionale rechtbanken nu al de tot op vandaag gebrekkige stikstofaanpak in o.a. Nederland en België, waardoor in Europese natuurgebieden en dichtbevolkte woongebieden veel te hoge concentraties stikstof worden opgemeten in vergelijking met de – intussen herhaaldelijk naar beneden herziene – aanvaardbare drempels voor stikstof vooropgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Het recente PFOS-schandaal toont dan weer aan in welke mate vergunde emissies en lozingen van toxische stoffen de grond, het grondwater, oppervlaktewateren en dus ook de volksgezondheid kunnen bedreigen op zeer lange termijn en dus zeker cumulatief moeten geëvalueerd worden met vergunde emissies en lozingen van andere installaties. 

2) Er zou nog steeds een grote hoeveelheid bos, ouder dan 22 jaar, gekapt worden op de site, waardoor waardevolle natuur verdwijnt en talrijke ecosystemen met beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten vernietigd worden. 

3) INEOS omschrijft ethyleen hoofdzakelijk als één van de bouwstenen van veel duurzame materialen en toepassingen, nodig voor het halen van de klimaatdoelstellingen (o.a. windmolenwieken). Dit is flagrante greenwashing want het verzwijgt ook systematisch dat ethyleen tevens de voornaamste bouwsteen is voor quasi alle kunststoffen, waarvan 40% nog steeds gaat naar de productie van wegwerpplastics en verpakkingen (volgens PlasticsEurope). INEOS houdt bovendien achter dat ook de meer duurzame eindproducten uit ethyleenderivaten hun steentje bijdragen aan de wereldwijde plasticvervuiling, Ook deze worden gemaakt op basis van kleine plastic ‘nurdles’ die overvloedig in het milieu (en dus ook op de oevers van de Schelde) belanden, of bevatten onafbreekbare (textiel-)vezels of microplastics die wereldwijd in de natuur en oceanen terechtkomen.

4) INEOS focust nu enkel op de ethaankraker omdat de vraag naar ethyleen volgens hen sterk gestegen is. Onafhankelijke markt- en sectorexperten wijzen op het tijdelijke karakter van deze evolutie. Ze tonen aan dat niet de stijgende vraag, maar een uitzonderlijke, globale samenloop van maatschappelijke, economische, technische en meteorologische omstandigheden de oorzaak is van de plotse stijging van de ethyleenprijs. Analisten weerleggen dit ‘fictieve‘ tekort aan ethyleen en voorspellen dat de markt op relatief korte termijn zal terugvallen naar een niveau van structurele overcapaciteit. De geplande lancering van talrijke nieuwe krakers in het Midden-Oosten en Azië (vooral China), zullen bovenop de reeds toegenomen ethyleencapaciteit wereldwijd (vooral in de VS en China), de situatie snel doen kantelen en de druk op de ethyleenprijs opnieuw opvoeren.

5) De argumenten van INEOS over de nood aan meer ethyleenproductie in Europa staan lijnrecht tegenover de doelstellingen van de EU en andere betrokken partijen (ook sectorfederatie PlasticsEurope) om minder nieuw plastic te produceren en meer in te zetten op recycling of hergebruik van de reeds opgebouwde hoeveelheid plastic in het milieu.

6) De structurele overcapaciteit voor ethyleen, de doelstellingen om minder nieuw plastic te produceren en de strengere plastic- en klimaatwetgeving, hogere CO2-taksen en toenemend inzicht over methaan als grootste boosdoener voor het klimaat, maar ook meer groeiend bewustzijn en dus wijzigend gedrag van consumenten, zullen leiden tot dalende rentabiliteit van projecten zoals INEOS Project One. Faillissementen, jobverlies en miljarden euro’s aan gestrande investeringen zullen het gevolg zijn. De bankiers van INEOS zijn zich van dat risico bewust, en dekken zich in door een garantie van de Vlaamse Overheid te vragen als voorwaarde bij hun financiering van Project One.  

7) Het ethaan voor Project One is volgens Ineos een “state-of-the-art basisgrondstof want een overbodig restproduct bij de ontginning van aardgas”. Ethaan komt echter niet uit de winning van traditioneel aardgas maar uit de ontginning van schaliegas met de zeer schadelijke ‘fracking’-techniek. Door de framing van ethaan als restproduct vermijdt Ineos de verwijzing naar die fracking. Dit terwijl er ondertussen een wetenschappelijke en maatschappelijke consensus bestaat dat fracken naar schaliegas desastreuze gevolgen heeft voor de leefomgeving en gezondheid van mensen, fauna en flora. Wetenschappelijke studies en meetresultaten zijn de laatste jaren doorslaggevend in talrijke rechtszaken wereldwijd van burgers en lokale gemeenschappen tegen de fracking-industrie, die als gevolg door de wet steeds meer aan banden wordt gelegd.

8) Bij de rapportering over de CO2-voetafdruk van Project One houdt INEOS nergens rekening met de uitstoot gegenereerd door activiteiten nodig om de nieuwe kraker te voorzien van de nodige basisgrondstoffen: extra CO2 door het zeer hoog energieverbruik nodig bij fracking en de frequente methaanlekken bij het fracken naar schaliegas (over 20 jaar is methaan tot 84 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2), het verbranden van methaan (‘flaring’) rechtstreeks aan de bron (wat op zijn beurt extra CO2-emissies genereert) en emissies van de acht “Dragon Ships” van Ineos voor het intercontinentaal maritiem transport van ethaan vanuit de VS. Al deze elementen vallen NIET onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS) en dienen dus opgeteld te worden bij de door Ineos gecommuniceerde emissiecijfers. Ook het affakkelen van ethaan en andere stoffen in de kraker in Antwerpen bij het opstarten, onderhoudswerken of voor de veiligheid bij incidenten, worden niet verrekend in de ETS-rapportering. Alle bovenstaande emissiecijfers dienen mee in rekening gebracht om de doelstelling van klimaatneutraliteit voor INEOS te beoordelen, een doelstelling die met deze toevoegingen uitgesloten lijkt, eender op welke termijn en bij eender welke mate van efficiëntie van de nieuwe ethaankraker.  

9) Door de bouw van de volgens Ineos ‘meest groene’ en “efficiëntere” kraker zullen anderen op korte termijn niet stoppen met produceren. Een extra productiefaciliteit betekent ook extra uitstoot.

10) Ineos zegt dat Project One al binnen tien jaar klimaatneutraal zou zijn dankzij koolstofafvang en -opslag en het opdrijven tot 100% van het gebruik van hun geproduceerde waterstof als koolstofarme brandstof. Groene waterstof is – terecht – een mogelijke klimaatoplossing. Maar de waterstof die zal geproduceerd worden in Project One is niet “groen”: zij komt voort uit de verbranding van ethaan uit fossiel schaliegas. Zelfs indien “propere” wind-of zonne-energie gebruikt wordt voor het kraakproces, kan men de de in Project One geproduceerde waterstof dus niet “koolstofarm” noemen. Momenteel is slechts 0,1% van de wereldwijde waterstofproductie groen. Om waterstof te produceren heeft men zeer veel electriciteit nodig. De EU geeft aan dat de uitbouw van groene waterstof op grote schaal weinig waarschijnlijk is in de komende decennia, aangezien Europa afhankelijk is van de invoer van grote hoeveelheden hernieuwbare energie. Bovendien moet de techniek en infrastructuur voor de opvang en opslag van CO2 (CCS) nog grotendeels ontwikkeld en uitgebouwd worden. Koolstofafvang is duur en heeft een twijfelachtige staat van dienst die wordt gekenmerkt door een groot aantal technische en marktuitdagingenen is bovendien is er in België te weinig ruimte voor CO2-opslag. Met een levensduur tussen 30 en 40 jaar zal de installatie van Project One dus bijna klaar zijn voor de sloop tegen wanneer deze technologieën tot substantiële CO2-reducties leiden.

11) Ineos zwijgt in alle talen over vele nieuwe technologieën en productieprocessen voor ethyleen en geeft aan dat de technologie voor elektrificatie van krakers nog niet ontwikkeld is en dit proces dus heel prematuur is. In de VS en in Duitsland is men echter volop bezig met de ontwikkeling van volledig geëlektrificeerde krakers, uitsluitend aangedreven door hernieuwbare energie. Technologieën op basis van nafta, ethaan of andere koolwaterstoffen in stoomkrakers zoals deze van Ineos Project One, zullen zeer snel uitgerangeerd worden als benchmark voor ethyleenproductie. 

EN (FR en dessous)

The public inquiry for the construction of the ethane cracker has started. All documents have been published on the environmental portal.

Follow us on Facebook, Instagram and Twitter (@IneosWillFall).

NO PERMIT FOR INEOS PROJECT ONE

We won the first battle with flying colours, but the battle is not over yet. Discover everything you need to know about the new ethane cracker of INEOS Project One. Sign and share the new petition or learn how to file an objection letter yourself.

IN SHORT

Thanks to vigorous civil protest and legal proceedings, we succeeded in definitively blocking INEOS’ first permit application for deforestation and preparatory works on the Project One site. In January 2021, INEOS itself scrapped the PDH unit, leaving only plans for a new ethane cracker on the table: INEOS ‘Project One’ has thus been reduced to ‘Project 0.5’. Since the approval of the initial permit application of INEOS has been permanently cancelled by the Council of Permit Disputes because the environmental impact of the installations itself had not been sufficiently assessed, the company recently submitted a new permit application. In accordance to the earlier decision of the Council, this time covering the overall (amended) plans of INEOS Project One in the Port of Antwerp.

Thus, a new opportunity to express our concerns, since the devastating effects of Project One on the living environment and health of citizens in Flanders and all over the world remain as high as ever. The new ethane cracker will still lead to the import of more fossil shale gas, tons of extra CO2, and a sharp increase in the – even more harmful – global methane emissions. Moreover, in addition to extra pollution from emissions and discharges of other toxic and harmful substances, there will also be an increase in the nitrogen problem and global plastic pollution.

INEOS fails to account for these catastrophic environmental and health impacts and additional emissions caused by ‘fracking’ for shale gas. It makes unrealistic projections in the environmental impact assessment of the new cracker about technologies and processes for potential CO2 reduction (carbon capture and storage or ‘CCS’, hydrogen production). INEOS is thus significantly minimising the overall environmental and climate impact of Project One. What’s more, the current development of more sustainable processes for ethylene production will soon outpace the fossil ethane cracker of INEOS.

SIGN THE PETITION OR FILE YOUR OWN OBJECTIONS

The easiest way for helping us to stop INEOS Project One is to sign our new petition and share it with your family, friends and network. By signing the petition you give a clear signal that you object to the new environmental permit for the construction of INEOS Project One. You can also follow us on Facebook and help us spread the word and increase public awareness by sharing new updates on social media.

Another way to object is to file a personal or joint, official objection notice a the Flemish Environmental Office. Below we provide you with a list of solid arguments to include when submitting your official objections against the new environmental permit application for INEOS Project One. You can, of course, also add your own personal arguments. The more objections raised, the better!  The deadline for submitting such official objection statement at the Flemish Environmental Office is September 25thbefore midnight. 

You can either submit your objections via the Digital Platform of the Flemish Environmental Department by clicking the button “NIEUW BEZWAARSCHRIFT TOEVOEGEN” at the bottom of the page and registering with your (Belgian) ID-card (simply follow the instructions). In case you don’t have a Belgian ID you can submit your official objection letter at the Flemish Environmental Department by email. Please observe the following instructions:

Send your email to: 
 vergunningenloket@portofantwerp.com and mer@vlaanderen.be.

Please add ineoswillfall@gmail.com in BCC (optional – allows us to assess the number of objections filed). 

Fill out the following text in ‘Subject’ line: Objection letter INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744 

Add the following statement in your email (if not a Belgian citizen) : “Given several activities directly related to the fossil production chain of Ineos Project One which are located or occur abroad, also have a significant impact on global climate change and on the environment outside Belgian, and more specifically Flemish borders, I hereby request the Flemish environmental permit authorities to accept and consider my objections – in English – as a global citizen and non-resident of Flanders(*), when assessing the environmental impact of the project.”
(*) or, in case you enter an objection on behalf of an organization: “…to accept and consider our objections – in English – as [members of] [a specific nationality/an international] [climate/environmental/human rights] organization. when…”

Ask the Environmental Office to formally acknowledge the receipt in due time of your objection letter by replying to your e-mail.

Add your objection letter as attachment to the email.

Don’t forget to mention your full name and address in the objection letter as well as the following references and specifications of the project:  INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744 

MAIN REQUESTS

We urge all decision-makers, in this case specifically for INEOS Project One but in the future for all dossiers, to use accurate information when assessing projects. We ask to reject any permit application for investments (i) based on shale gas or other fossil resources, the production of which is the greatest threat to our planet and all its inhabitants (the key message of the new, extremely alarming report of the UN climate panel IPCC), (ii) which are responsible for the exponential growth of plastic production and pollution, and (iii) which – on their own or cumulated with other projects – pose a serious threat to public health, habitats and biodiversity. We expect political will to act decisively and certainly not to spend Flemish taxpayers’ money on fiscal benefits and on providing financial support and guarantees for such projects. Politicians and policy makers should withdraw from the sphere of influence of lobbyists and polluting multinationals such as INEOS, which by giving priority to their own shareholder interests have a pernicious and delaying influence on the transition to a sustainable Flemish environmental and climate policy. We also ask the Flemish government to invest in flexible, climate-positive, circular projects with short chains, which also create truly sustainable and quality jobs. Ineos Project One has no place in the Port of Antwerp or beyond. Everyone is entitled to a safe climate and a healthy living environment.

LIST OF OBJECTIONS

1) The environmental, climate and health impact of INEOS Project One must be assessed in combination with the significant impact of ‘big’ Flemish projects like e.g. Oosterweel, Extra Container Capacity Antwerp and the Antwerp-Ruhr pipeline corridor. Moreover, the cumulative effects of emissions and discharges by other polluting installations and companies in the Port of Antwerp, as well as the negative impact of busy traffic routes and other harmful activities in the vicinity of the site need to be assessed simultaneously. Recent statistics show that Antwerp is already being the second deadliest city in the world as a result of air pollution. In addition, European, national and regional courts are currently condemning the very flawed policy approach towards nitrogen in e.g. the Netherlands and Belgium, responsible for the too high nitrogen concentrations which are being measured in European natural reserves and densely populated residential areas, compared to the acceptable thresholds for nitrogen set by the World Health Organisation, which have repeatedly and recently been revised downwards. The recent PFAS scandal, on the other hand, demonstrates the extent to which (even licensed) emissions and discharges of toxic substances can threaten the soil, groundwater, surface waters and, thus, public health on the very long term and must therefore always be assessed cumulatively with licensed emissions and discharges from other installations.

2) The deforestation of a large area of woodland over 22 years old on the site would continue, destroying valuable nature and threatening numerous ecosystems with protected and endangered animal and plant species.

3) INEOS mainly describes ethylene as one of the building blocks of many sustainable materials and applications, necessary for achieving climate objectives (e.g. wind turbine blades). This is an obvious greenwashing, as the company systematically conceals the fact that ethylene is also the main building block for almost all plastics, of which 40% is still destined for the production of disposable plastics and packaging (according to PlasticsEurope). Moreover, INEOS withholds the fact that even the more sustainable end products from ethylene derivatives contribute to global plastic pollution. These are also made from small plastic ‘nurdles’ which are abundantly released into the environment (thus also on the banks of the river Scheldt), or contain non-degradable (textile) fibres or microplastics which end up in nature and the oceans worldwide.

4) Project One now focuses exclusively on the construction of the new ethane cracker and INEOS pretends this is due to a strong increase in ethylene demand. However, independent market and sector experts point out the temporary nature of this evolution. They reveal that not a rising demand but an exceptional, global coincidence of social, economic, technical and meteorological circumstances is causing the sudden increase in ethylene prices. Analysts refute the so-called ethylene shortage and predict the market to fall back to its “structural overcapacity level” in a relatively short timeframe. The projected launch of a multitude of new crackers in the Middle East and Asia (mainly China), on top of the already enhanced ethylene capacity worldwide (particularly in the US and China), will quickly reverse the situation and renew the pressure on global ethylene prices.

5) INEOS’ arguments about the need for more ethylene production are in total contradiction with the objectives of the EU and even sector federation PlasticsEurope to produce less virgin plastics and to focus more on recycling or reuse of existing plastics.

6) The structural overcapacity for ethylene, new targets to produce less virgin plastics, more stringent plastic and climate legislation, higher CO2 taxes, new insights about methane being one of the biggest threat to climate change and finally a growing consumer awareness resulting in changing behaviour, will lead to declining profitability of projects such as INEOS Project One. Bankruptcies, job losses and billions of euros in stranded investments will be the consequence. INEOS’ bankers are aware of the risks, and secure themselves by requesting a guarantee from the Flemish Government as a condition for their financing of Project One.

7) According to Ineos, the ethane for Project One is a “state-of-the-art raw material because it is a residual by-product from the extraction of natural gas”. However, ethane does not come from the extraction of traditional natural gas, but from the extraction of shale gas with the highly damaging ‘fracking‘ technique. By framing ethane as a by-product, Ineos avoids referring to this fracking. This notwithstanding, there is scientific and social consensus that fracking for shale gas has disastrous consequences for the environment and the health of people, fauna and flora. Scientific studies and measurement results have been decisive in numerous lawsuits over the past few years filed by citizens and local communities worldwide against the fracking industry, which is increasingly being restricted by international legislation.

8) While reporting its carbon footprint, INEOS does not consider emissions generated in order to satisfy its need for raw materials: e.g. CO2-emissions due to higher energy consumption and the frequent methane leaks (over a 20-year period, methane is up to 84 times more harmful to climate change than CO2) during the fracking process, the flaring of methane directly at the source (generating extra CO2), the emissions of INEOS’ “Dragon Ships” used for the intercontinental maritime transport of ethane. These elements are NOT accounted for in the emissions of the European ETS scheme, but obviously they should be reported and included in the environmental impact assessment. Also flaring activities in the new Antwerp cracker (at start-up, during maintenance or for safety in case of incidents) are not included in INEOS’ official reporting in the framework of ETS. All of the above emissions need to be taken into account in order to assess the climate neutrality target for INEOS Project One, a target which seems to be completely out of reach given these additions, in any timeframe and whatever the level of efficiency of the new ethane cracker.

9) The construction of what INEOS considers to be the “greenest” and “most efficient” cracker will not force other facilities to stop producing in the short term. An additional production facility also means additional emissions!

10) Ineos claims that Project One would be climate-neutral within the next decade thanks to carbon capture and storage, and when scaling up to 100% the use of their produced hydrogen as a low-carbon fuel. Green hydrogen is – rightfully – considered a possible climate solution. However, the hydrogen to be produced in Project One is not “green”: It’s generated from the combustion of ethane from fossil shale gas. Therefore, even if “clean” wind or solar energy is used for the cracking process, the hydrogen produced in Project One cannot be considered “low carbon”. Currently, only 0.1% of global hydrogen production is truly green. To produce hydrogen one needs a huge amount of electricity. The EU indicates that the development of green hydrogen on a large scale is unlikely in the coming decades, as Europe is dependent on the import of large quantities of renewable energy. Moreover, the technology and infrastructure for the capture and storage of CO2 (CCS) still needs to be largely developed and expanded (carbon capture is costly and has an erratic track record riddled with technical and market challenges). And finally, Belgium has too little space for CO2 storage. The Project One plant will thus be close to being ready for scrapping by the time these technologies lead to substantial CO2 reductions.

11) INEOS remains silent about the wide range of new technologies and production processes for ethylene but on the other hand suggests that the technology for electrification of crackers has not yet been developed and hence this process is very premature. However, in the US and Germany, the development of fully electrified crackers based solely on renewable energy is well underway. Technologies based on naphtha, ethane or other hydrocarbons in crackers such as INEOS Project One will thus become obsolete very quickly.

FR


L’enquête publique pour la construction du craqueur d’éthane a commencé. Tous les documents ont été publiés sur le portail environnemental.

Suivez-nous sur
 Facebook, Instagram et Twitter (@IneosWillFall).

PAS DE PERMIS POUR INEOS ‘PROJECT ONE’

Nous avons gagné la première bataille avec brio, mais la guerre n’est pas encore terminée. Découvrez tout ce que vous devriez savoir sur le nouveau craqueur d’éthane d’INEOS Project One. Signez et partagez la nouvelle pétition ou apprenez comment introduire vous-même un avis d’opposition. 

EN BREF

Grâce à une mobilisation civique vigoureuse et des démarches judiciaires, nous avons réussi à bloquer définitivement la première demande de permis d’INEOS pour la déforestation et les travaux préparatoires du site dans le Port d’Anvers. En janvier 2021, INEOS a lui-même supprimé la construction de l’unité PDH, ne laissant sur la table que les plans pour un nouveau craqueur d’éthane: le “Project One” d’INEOS a donc été réduit à un “Project 0.5”. L’approbation de la demande de permis initiale d’INEOS ayant été définitivement suspendue par le Conseil des Litiges relatifs aux Permis en raison de la nature insuffisante de l’évaluation des effets environnementaux des installations elles-mêmes, la société a récemment introduit une nouvelle demande de permis. Conformément à la décision antérieure du Conseil, cette fois-ci couvrant la totalité des plans (modifiés) d’INEOS Project One dans le Port d’Anvers.

Une nouvelle occasion donc d’exprimer nos appréhensions, puisque les effets dévastateurs du Project One sur les conditions environnementales et la santé des citoyens en Flandre et dans le monde entier restent plus que jamais d’actualité. Le nouveau craqueur d’éthane continuera d’entraîner une hausse des importations de gaz de schiste fossile, des tonnes de CO2 supplémentaires et une forte augmentation des émissions mondiales de méthane, encore plus nocives. Outre la pollution supplémentaire due aux émissions et aux rejets d’autres substances toxiques et nocives, il y aura également une aggravation de la problématique liée à l’azote et de la pollution plastique mondiale.

INEOS ne comptabilise pas les conséquences catastrophiques sur l’environnement et la santé, ni les émissions supplémentaires causées par la ” fracturation ” du gaz de schiste. Dans l’évaluation de l’impact environnemental du nouveau craqueur, la société fait des projections irréalistes quant aux technologies et aux processus de réduction potentielle de carbone (capture et stockage du carbone ou “CCS”, production d’hydrogène). INEOS minimise ainsi considérablement l’impact global du Project One sur l’environnement et le climat. Par ailleurs, le développement actuel de procédés plus durables pour la production d’éthylène ne tardera pas à surpasser les performances du craqueur d’éthane fossile d’INEOS.

PÉTITION ET AVIS D’OPPOSITION

Le moyen le plus simple de nous aider à arrêter INEOS Project One est de signer notre nouvelle pétition et de la partager avec votre famille, vos amis et votre entourage. En signant la pétition, vous indiquez clairement que vous vous opposez au nouveau permis environnemental pour la construction du craqueur d’éthane d’INEOS. Suivez notre page Facebook et aidez-nous à faire circuler le message et à accroître le soutien et la protestation de la population en partageant les mises à jour via les médias sociaux.

Vous pouvez également introduire un avis d’opposition officiel, seul ou avec d’autres. Vous trouverez ci-dessous toute une série d’arguments dûment motivés que vous pouvez utiliser pour soumettre vos propres objections contre la nouvelle demande de permis environnemental pour INEOS Project One. Vous pouvez, bien entendu, y ajouter vos propres arguments personnels. Plus il y a d’objections différentes, mieux c’est! La date limite pour soumettre une objection est le 25 septembre avant minuit. 

Vous pouvez soumettre votre objection via la plate-forme digitale du Département Environnemental Flamand en cliquant sur le bouton “NIEUW BEZWAAR INDIENEN” en bas de la page. Identifiez-vous avec votre carte d’identité électronique (Belge) et suivez les instructions.

Ou vous pouvez envoyer l’avis d’opposition en annexe par voie électronique: vergunningenloket@portofantwerp.com and mer@vlaanderen.be.
– Mettez ineoswillfall@gmail.com en BCC (facultatif – cela nous permet d’évaluer le nombre d’objections). – – Mentionnez comme sujet de votre courriel: Bezwaarschrift INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744   
– 
Demandez dans votre courriel d’accuser la réception de votre lettre d’opposition endéans le délai valable en réponse directe à votre e-mail.
– N’oubliez pas de mentionner vos nom et adresse complets en haut de la lettre, suivis de cette référence et les caractéristiques du projet: Bezwaarschrift INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744.

QUE DEMANDONS-NOUS ?

Nous appelons toutes les instances décisionnelles, dans ce cas précis pour INEOS Project One mais dès aujourd’hui pour tous les dossiers, à se fonder sur des informations et données correctes lors de l’évaluation environnementale de projets. Nous demandons de rejeter toute demande de permis pour des investissements (i) basés sur le gaz de schiste ou d’autres ressources fossiles, dont la production constitue la plus grande menace pour notre planète et tous ses habitants (le message clé du nouveau rapport très alarmant du groupe d’experts climatiques de l’ONU, l’IPCC), (ii) qui sont responsables de la croissance exponentielle de la production et la pollution du plastique, et (iii) qui – seuls ou cumulés avec d’autres projets – constituent une menace considérable pour la santé publique, l’environnement et la biodiversité. Nous attendons une volonté politique pour agir de manière ferme et pour ne certainement pas dépenser l’argent des contribuables pour des avantages fiscaux et l’octroi d’un soutien financier et de garanties pour ce genre de dossiers. Les politiciens et les décideurs doivent se retirer de la sphère d’influence des lobbyistes et des multinationales polluantes telles qu’INEOS, qui, en privilégiant les intérêts de leurs propres actionnaires, exercent une influence pernicieuse et retardatrice sur la transition vers une politique environnementale et climatique flamande durable. Nous demandons également au gouvernement d’investir dans des projets flexibles, climato-positifs, circulaires et à chaînes courtes, qui créent en même temps des emplois réellement durables et de qualité. INEOS Project One n’a pas sa place dans le port d’Anvers ou ailleurs. Chacun a droit à un climat sûr et à un cadre de vie sain. 

LISTE D’OBJECTIONS

1) Les incidences du Project One d’INEOS sur l’environnement, le climat et la santé doivent être évaluées en même temps que les incidences importantes des “grands” projets flamands tels que Oosterweel, Extra Container Capacity Antwerp et le corridor de gazoducs Anvers-Ruhr (Allemagne). En outre, les effets cumulatifs des émissions et des rejets d’autres installations et entreprises polluantes dans le port d’Anvers, ainsi que l’impact négatif des voies de circulation très fréquentées et d’autres activités nuisibles à proximité du site doivent être évalués simultanément. Des statistiques récentes montrent qu’Anvers est déjà la deuxième ville la plus meurtrière au monde en raison de la pollution atmosphérique. En outre, les tribunaux européens, nationaux et régionaux condamnent à l’heure actuelle l’approche politique très défaillante en matière d’azote, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, responsable des concentrations d’azote trop élevées mesurées dans les réserves naturelles européennes et les zones résidentielles à forte densité de population. Cela, par rapport aux seuils de tolérance pour l’azote fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui ont été revus à la baisse à plusieurs reprises et très récemment. Le récent scandale des PFAS, quant à lui, démontre à quel point les émissions et les rejets (même autorisés) de substances toxiques peuvent menacer le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface et, par conséquent, la santé publique à très long terme, qui devraient donc systématiquement être évalués de manière cumulative avec les émissions et les rejets (historiques) autorisés d’autres installations.

2) La déforestation d’une vaste zone boisée âgée de plus de 22 ans sur le site se poursuivrait, détruisant une nature précieuse et menaçant de nombreux écosystèmes abritant des espèces animales et végétales protégées et menacées.

3) INEOS décrit en général l’éthylène comme l’un des éléments constitutifs de nombreux matériaux et applications durables, nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques (par exemple, les pales d’éoliennes). Il s’agit là d’un écoblanchiment flagrant, car l’entreprise dissimule systématiquement le fait que l’éthylène est également le principal composant de presque toutes les matières plastiques, dont 40% sont à présent toujours destinés à la production de plastiques à usage unique et d’emballages jetables (selon PlasticsEurope). En outre, INEOS omet de préciser que même les produits finis plus durables issus des dérivés de l’éthylène contribuent à la pollution plastique mondiale. Ces produits sont également fabriqués à partir de granulés de plastique qui sont abondamment rejetés dans l’environnement (notamment sur les rives de l’Escaut), ou contiennent des fibres (textiles) non dégradables ou des microplastiques qui finissent dans la nature et les océans partout dans le monde.

4) Le Project One se concentre désormais exclusivement sur la construction du nouveau craqueur d’éthane et INEOS prétend que cela est dû à la forte augmentation que connaît la demande d’éthylène. Cependant, des experts indépendants soulignent le caractère temporaire de cette évolution. Ils révèlent que ce n’est pas une augmentation de la demande d’éthylène mais une coïncidence exceptionnelle et globale de circonstances sociales, économiques, techniques et météorologiques qui est à l’origine de la hausse soudaine des prix de l’éthylène. Les analystes réfutent la prétendue pénurie d’éthylène et prévoient que le marché retombera à son “niveau de surcapacité structurelle” dans un délai relativement court. Le lancement prévu d’une multitude de nouveaux craqueurs au Moyen-Orient et en Asie (principalement en Chine), en plus de la capacité d’éthylène déjà renforcée dans le monde (en particulier aux États-Unis et en Chine), renversera rapidement la situation et renouvellera la pression sur les prix mondiaux de l’éthylène.

5) Les arguments d’INEOS concernant la nécessité d’accroître la production d’éthylène sont en totale contradiction avec les objectifs de l’UE et même de la fédération sectorielle PlasticsEurope de produire moins de plastiques vierges et de se concentrer davantage sur le recyclage ou la réutilisation des plastiques existants.

6) La surcapacité structurelle en éthylène, les nouveaux objectifs visant à produire moins de plastiques vierges, la législation plus stricte sur les plastiques et le climat, l’augmentation des taxes de CO2, les nouvelles conclusions sur le méthane comme étant l’une des principales menaces pour le changement climatique et, enfin, la sensibilisation croissante des consommateurs qui se traduit par une évolution dans leur comportement, entraîneront une baisse de la rentabilité de projets tels que INEOS Project One. Les conséquences seront des faillites, des pertes d’emplois et des milliards d’euros en investissements échoués. Les banquiers d’INEOS sont conscients des risques et se protègent en demandant une garantie au gouvernement flamand comme condition pour le financement de Project One.

7) Selon INEOS, l’éthane destiné à la production prévue dans le Project One est une “matière première de pointe, car il s’agit d’un sous-produit résiduel de l’extraction du gaz naturel”. Cependant, l’éthane ne provient pas de l’extraction du gaz naturel traditionnel, mais de l’extraction du gaz de schiste au moyen de la technique très nuisible de ‘fracturation’. En présentant l’éthane comme un sous-produit, INEOS évite de faire référence à cette technique de fracturation. Pourtant, il existe un consensus scientifique et social sur le fait que la fracturation du gaz de schiste a des conséquences désastreuses pour l’environnement et la santé des personnes, de la faune et de la flore. Les études scientifiques et les bilans des relevés effectuées ont été déterminants dans les nombreux procès intentés ces dernières années par des citoyens et des communautés locales du monde entier contre l’industrie de la fracturation, qui est de plus en plus restreinte par la législation internationale.

8) Lors de la comptabilisation de son empreinte carbone, INEOS ne considère pas les émissions générées afin de satisfaire ses besoins en matières premières: par exemple, les émissions de CO2 dues à une consommation d’énergie plus élevée et les fréquentes fuites de méthane (sur une période de 20 ans, le méthane est jusqu’à 84 fois plus nocif pour le changement climatique que le CO2) pendant le processus de fracturation, la combustion (torchage) de méthane directement à la source (générant du CO2 supplémentaire), les émissions des “Dragon Ships” d’INEOS utilisés pour le transport maritime intercontinental d’éthane. Ces éléments ne sont PAS inclus dans le système européen d’échange de quotas d’émission, mais il est évident qu’ils doivent être rapportés et inclus pour l’évaluation des incidences environnementales. Les activités de torchage dans le nouveau craqueur à Anvers (lors du démarrage, pendant les travaux d’entretien ou par mesure de sécurité en cas d’incident) ne sont pas non plus incluses dans le reporting officiel d’INEOS dans le cadre du SCEQE. Toutes les émissions susmentionnées doivent être prises en compte afin d’évaluer le niveau de neutralité climatique d’INEOS Project One. Un objectif de neutralité climatique qui semble totalement hors de portée compte tenu de ces émissions supplémentaires, quels que soitent la durée de vie ou le niveau d’efficacité du nouveau craqueur d’éthane.

9) La construction de ce qu’INEOS considère comme le craqueur le plus “vert” et le plus “efficace” n’obligera pas les autres installations à cesser de produire à court terme. Une installation de production supplémentaire signifie également des émissions supplémentaires !

10) INEOS affirme que le Project One sera neutre sur le plan climatique au cours de la prochaine décennie grâce au captage et au stockage du carbone (CSC) et en augmentant à 100 % l’utilisation de l’hydrogène produit comme carburant à faible teneur en carbone. L’hydrogène vert est considéré – à juste titre – comme une potentielle solution climatique. Cependant, l’hydrogène qui sera produit dans les installations d’INEOS Project One n’est pas “vert”: il est généré par la combustion d’éthane provenant de gaz de schiste fossile. Par conséquent, même si de l’énergie éolienne ou solaire “propres” sont utilisées pour le processus de craquage, l’hydrogène produit dans le cadre d’INEOS Project One ne peut être considéré comme “faible en carbone”. Actuellement, seul 0,1 % de la production mondiale d’hydrogène est véritablement écologique. Pour produire de l’hydrogène, on doit utiliser une énorme quantité d’électricité. L’UE indique que le développement de l’hydrogène vert à grande échelle est peu probable dans les prochaines décennies, car l’Europe dépend de l’importation de grandes quantités d’énergie renouvelable. En outre, la technologie et l’infrastructure de captage et de stockage du CO2 (CSC) doivent encore être largement développées et étendues (le captage du carbone est coûteux et son bilan est mitigé en raison des défis techniques et économiques). Enfin, la Belgique dispose de trop peu d’espace pour le stockage du CO2. Ainsi, les installations d’INEOS Project One seront proches de la phase de démantèlement lorsque ces technologies permettront d’enfin réduire considérablement les émissions de CO2.

11) INEOS reste silencieux sur le large éventail de nouvelles technologies et nouveaux processus de production d’éthylène, mais suggère en revanche que la technologie d’électrification des craqueurs n’a pas encore été développée et que ce processus est donc très prématuré. Cependant, aux États-Unis et en Allemagne, le développement de craqueurs entièrement électrifiés et basés uniquement sur des énergies renouvelables est en bonne voie. Les technologies utilisant le naphta, l’éthane ou d’autres hydrocarbures dans les craqueurs, comme pour INEOS Project One, deviendront donc très rapidement obsolètes.